โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 3.23 % 93.55 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 6 0 15 0 0 109
ร้อยละ 4.62 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 83.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 0 0 15 0 0 55
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 6 0 31 0 1 193
ร้อยละ 2.60 % 0.00 % 13.42 % 0.00 % 0.43 % 83.55 %

161 : 6 , 0 , 16 , 0 , 1 , 138...3.73 , 0.00 , 9.94 , 0.00 , 0.62 , 85.71 = 23 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 16.45%

Powered By www.thaieducation.net