โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
99
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 93
ร้อยละ 2.02 % 0.00 % 4.04 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
318
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 307
ร้อยละ 0.94 % 0.00 % 2.52 % 0.00 % 0.00 % 96.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 417 คน
จำนวน(คน) 5 0 12 0 0 400
ร้อยละ 1.20 % 0.00 % 2.88 % 0.00 % 0.00 % 95.92 %

417 : 5 , 0 , 12 , 0 , 0 , 400...1.20 , 0.00 , 2.88 , 0.00 , 0.00 , 95.92 = 17 : 4.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 417 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08%

Powered By www.thaieducation.net