โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 92
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 97.87 %
ระดับประถมศึกษา
318
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 308
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.14 % 0.00 % 0.00 % 96.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
412 คน
จำนวน(คน) 0 0 12 0 0 400
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.91 % 0.00 % 0.00 % 97.09 %

412 : 0 , 0 , 12 , 0 , 0 , 400...0.00 , 0.00 , 2.91 , 0.00 , 0.00 , 97.09 = 12 : 2.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 412 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.91%

Powered By www.thaieducation.net