โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 93
ร้อยละ 2.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.89 %
ระดับประถมศึกษา
315
จำนวน(คน) 1 0 20 0 0 294
ร้อยละ 0.32 % 0.00 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 410 คน
จำนวน(คน) 3 0 20 0 0 387
ร้อยละ 0.73 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 94.39 %

410 : 3 , 0 , 20 , 0 , 0 , 387...0.73 , 0.00 , 4.88 , 0.00 , 0.00 , 94.39 = 23 : 5.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.61%

Powered By www.thaieducation.net