โรงเรียนวัดจำปา อุทัย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 3 2 0 2 2 64
ร้อยละ 4.11 % 2.74 % 0.00 % 2.74 % 2.74 % 87.67 %
ระดับประถมศึกษา
297
จำนวน(คน) 11 4 12 3 4 263
ร้อยละ 3.70 % 1.35 % 4.04 % 1.01 % 1.35 % 88.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 370 คน
จำนวน(คน) 14 6 12 5 6 327
ร้อยละ 3.78 % 1.62 % 3.24 % 1.35 % 1.62 % 88.38 %

370 : 14 , 6 , 12 , 5 , 6 , 327...3.78 , 1.62 , 3.24 , 1.35 , 1.62 , 88.38 = 43 : 11.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 370 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.62%

Powered By www.thaieducation.net