โรงเรียนวัดจำปา อุทัย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 5 3 0 0 0 64
ร้อยละ 6.94 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
304
จำนวน(คน) 14 4 19 0 0 267
ร้อยละ 4.61 % 1.32 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 87.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 376 คน
จำนวน(คน) 19 7 19 0 0 331
ร้อยละ 5.05 % 1.86 % 5.05 % 0.00 % 0.00 % 88.03 %

376 : 19 , 7 , 19 , 0 , 0 , 331...5.05 , 1.86 , 5.05 , 0.00 , 0.00 , 88.03 = 45 : 11.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 376 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97%

Powered By www.thaieducation.net