โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 2 2 5 0 3 58
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 7.14 % 0.00 % 4.29 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
260
จำนวน(คน) 7 0 25 0 3 225
ร้อยละ 2.69 % 0.00 % 9.62 % 0.00 % 1.15 % 86.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 330 คน
จำนวน(คน) 9 2 30 0 6 283
ร้อยละ 2.73 % 0.61 % 9.09 % 0.00 % 1.82 % 85.76 %

330 : 9 , 2 , 30 , 0 , 6 , 283...2.73 , 0.61 , 9.09 , 0.00 , 1.82 , 85.76 = 47 : 14.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.24%

Powered By www.thaieducation.net