โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 2 2 5 0 3 59
ร้อยละ 2.82 % 2.82 % 7.04 % 0.00 % 4.23 % 83.10 %
ระดับประถมศึกษา
262
จำนวน(คน) 8 0 25 0 3 226
ร้อยละ 3.05 % 0.00 % 9.54 % 0.00 % 1.15 % 86.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 333 คน
จำนวน(คน) 10 2 30 0 6 285
ร้อยละ 3.00 % 0.60 % 9.01 % 0.00 % 1.80 % 85.59 %

333 : 10 , 2 , 30 , 0 , 6 , 285...3.00 , 0.60 , 9.01 , 0.00 , 1.80 , 85.59 = 48 : 14.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 333 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.41%

Powered By www.thaieducation.net