โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 27
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 14 0 12 0 0 68
ร้อยละ 14.89 % 0.00 % 12.77 % 0.00 % 0.00 % 72.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 14 0 23 0 0 27
ร้อยละ 21.88 % 0.00 % 35.94 % 0.00 % 0.00 % 42.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 29 0 37 0 0 122
ร้อยละ 15.43 % 0.00 % 19.68 % 0.00 % 0.00 % 64.89 %

124 : 15 , 0 , 14 , 0 , 0 , 95...12.10 , 0.00 , 11.29 , 0.00 , 0.00 , 76.61 = 29 : 23.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 35.11%

Powered By www.thaieducation.net