โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 10 0 2 0 0 18
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 16 0 8 0 0 71
ร้อยละ 16.84 % 0.00 % 8.42 % 0.00 % 0.00 % 74.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 5 0 18 0 0 41
ร้อยละ 7.81 % 0.00 % 28.13 % 0.00 % 0.00 % 64.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 31 0 28 0 0 130
ร้อยละ 16.40 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 68.78 %

125 : 26 , 0 , 10 , 0 , 0 , 89...20.80 , 0.00 , 8.00 , 0.00 , 0.00 , 71.20 = 36 : 28.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 31.22%

Powered By www.thaieducation.net