โรงเรียนบ้านข่อยโทน (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 2 0 2 1 15
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 0.00 % 8.33 % 4.17 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 5 2 3 4 2 32
ร้อยละ 10.42 % 4.17 % 6.25 % 8.33 % 4.17 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 4 3 3 2 2 32
ร้อยละ 8.70 % 6.52 % 6.52 % 4.35 % 4.35 % 69.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 13 7 6 8 5 79
ร้อยละ 11.02 % 5.93 % 5.08 % 6.78 % 4.24 % 66.95 %

72 : 9 , 4 , 3 , 6 , 3 , 47...12.50 , 5.56 , 4.17 , 8.33 , 4.17 , 65.28 = 25 : 34.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 33.05%

Powered By www.thaieducation.net