โรงเรียนบ้านข่อยโทน (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 23
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 40
ร้อยละ 6.12 % 2.04 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 36
ร้อยละ 4.35 % 2.17 % 15.22 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 6 3 12 0 0 99
ร้อยละ 5.00 % 2.50 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %

74 : 4 , 2 , 5 , 0 , 0 , 63...5.41 , 2.70 , 6.76 , 0.00 , 0.00 , 85.14 = 11 : 14.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50%

Powered By www.thaieducation.net