โรงเรียนบ้านข่อยโทน (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 22
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 5 1 5 0 0 38
ร้อยละ 10.20 % 2.04 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 77.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 33
ร้อยละ 6.67 % 2.22 % 17.78 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 10 3 13 0 0 93
ร้อยละ 8.40 % 2.52 % 10.92 % 0.00 % 0.00 % 78.15 %

74 : 7 , 2 , 5 , 0 , 0 , 60...9.46 , 2.70 , 6.76 , 0.00 , 0.00 , 81.08 = 14 : 18.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.85%

Powered By www.thaieducation.net