โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 6 3 10 3 5 14
ร้อยละ 14.63 % 7.32 % 24.39 % 7.32 % 12.20 % 34.15 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 20 10 30 5 20 63
ร้อยละ 13.51 % 6.76 % 20.27 % 3.38 % 13.51 % 42.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 5 3 15 3 5 29
ร้อยละ 8.33 % 5.00 % 25.00 % 5.00 % 8.33 % 48.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 31 16 55 11 30 106
ร้อยละ 12.45 % 6.43 % 22.09 % 4.42 % 12.05 % 42.57 %

189 : 26 , 13 , 40 , 8 , 25 , 77...13.76 , 6.88 , 21.16 , 4.23 , 13.23 , 40.74 = 112 : 59.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 143 คน คิดเป็นร้อยละ 57.43%

Powered By www.thaieducation.net