โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 4 5 2 10 13
ร้อยละ 12.82 % 10.26 % 12.82 % 5.13 % 25.64 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 9 5 15 3 10 103
ร้อยละ 6.21 % 3.45 % 10.34 % 2.07 % 6.90 % 71.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 3 1 10 1 3 43
ร้อยละ 4.92 % 1.64 % 16.39 % 1.64 % 4.92 % 70.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 17 10 30 6 23 159
ร้อยละ 6.94 % 4.08 % 12.24 % 2.45 % 9.39 % 64.90 %

184 : 14 , 9 , 20 , 5 , 20 , 116...7.61 , 4.89 , 10.87 , 2.72 , 10.87 , 63.04 = 68 : 36.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 35.10%

Powered By www.thaieducation.net