โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 4 5 2 10 13
ร้อยละ 12.82 % 10.26 % 12.82 % 5.13 % 25.64 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 9 5 15 3 10 100
ร้อยละ 6.34 % 3.52 % 10.56 % 2.11 % 7.04 % 70.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 3 1 10 1 3 43
ร้อยละ 4.92 % 1.64 % 16.39 % 1.64 % 4.92 % 70.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 17 10 30 6 23 156
ร้อยละ 7.02 % 4.13 % 12.40 % 2.48 % 9.50 % 64.46 %

181 : 14 , 9 , 20 , 5 , 20 , 113...7.73 , 4.97 , 11.05 , 2.76 , 11.05 , 62.43 = 68 : 37.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 35.54%

Powered By www.thaieducation.net