โรงเรียนวัดดอนพุดซา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 93.18 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 14 4 15 0 0 69
ร้อยละ 13.73 % 3.92 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 67.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 16 8 13 0 0 14
ร้อยละ 31.37 % 15.69 % 25.49 % 0.00 % 0.00 % 27.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 30 12 31 0 0 124
ร้อยละ 15.23 % 6.09 % 15.74 % 0.00 % 0.00 % 62.94 %

146 : 14 , 4 , 18 , 0 , 0 , 110...9.59 , 2.74 , 12.33 , 0.00 , 0.00 , 75.34 = 36 : 24.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 37.06%

Powered By www.thaieducation.net