โรงเรียนวัดดอนพุดซา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 14 4 17 0 0 65
ร้อยละ 14.00 % 4.00 % 17.00 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 16 8 13 0 0 14
ร้อยละ 31.37 % 15.69 % 25.49 % 0.00 % 0.00 % 27.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 30 12 33 0 0 121
ร้อยละ 15.31 % 6.12 % 16.84 % 0.00 % 0.00 % 61.73 %

145 : 14 , 4 , 20 , 0 , 0 , 107...9.66 , 2.76 , 13.79 , 0.00 , 0.00 , 73.79 = 38 : 26.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 38.27%

Powered By www.thaieducation.net