โรงเรียนวัดดอนพุดซา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 93.02 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 8 4 13 0 0 73
ร้อยละ 8.16 % 4.08 % 13.27 % 0.00 % 0.00 % 74.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 14 4 11 0 0 22
ร้อยละ 27.45 % 7.84 % 21.57 % 0.00 % 0.00 % 43.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 22 8 27 0 0 135
ร้อยละ 11.46 % 4.17 % 14.06 % 0.00 % 0.00 % 70.31 %

141 : 8 , 4 , 16 , 0 , 0 , 113...5.67 , 2.84 , 11.35 , 0.00 , 0.00 , 80.14 = 28 : 19.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 29.69%

Powered By www.thaieducation.net