โรงเรียนวัดพรานนก (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.26 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 98.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 0 0 3 0 1 99
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.91 % 0.00 % 0.97 % 96.12 %

69 : 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 67...0.00 , 0.00 , 1.45 , 0.00 , 1.45 , 97.10 = 2 : 2.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.88%

Powered By www.thaieducation.net