โรงเรียนวัดไทรงาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 4 1 2 1 0 29
ร้อยละ 10.81 % 2.70 % 5.41 % 2.70 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 1 7 12 2 1 80
ร้อยละ 0.97 % 6.80 % 11.65 % 1.94 % 0.97 % 77.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 5 8 14 3 1 109
ร้อยละ 3.57 % 5.71 % 10.00 % 2.14 % 0.71 % 77.86 %

140 : 5 , 8 , 14 , 3 , 1 , 109...3.57 , 5.71 , 10.00 , 2.14 , 0.71 , 77.86 = 31 : 22.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 22.14%

Powered By www.thaieducation.net