โรงเรียนวัดนางชี (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 9
ร้อยละ 8.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 2 3 13 1 0 27
ร้อยละ 4.35 % 6.52 % 28.26 % 2.17 % 0.00 % 58.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 3 5 13 1 0 36
ร้อยละ 5.17 % 8.62 % 22.41 % 1.72 % 0.00 % 62.07 %

58 : 3 , 5 , 13 , 1 , 0 , 36...5.17 , 8.62 , 22.41 , 1.72 , 0.00 , 62.07 = 22 : 37.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93%

Powered By www.thaieducation.net