โรงเรียนวัดบ้านหีบ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 5 4 0 0 1 16
ร้อยละ 19.23 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 3.85 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 10 4 2 0 0 77
ร้อยละ 10.75 % 4.30 % 2.15 % 0.00 % 0.00 % 82.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 15 8 2 0 1 93
ร้อยละ 12.61 % 6.72 % 1.68 % 0.00 % 0.84 % 78.15 %

119 : 15 , 8 , 2 , 0 , 1 , 93...12.61 , 6.72 , 1.68 , 0.00 , 0.84 , 78.15 = 26 : 21.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.85%

Powered By www.thaieducation.net