โรงเรียนวัดบ้านหีบ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 7 4 1 0 1 14
ร้อยละ 25.93 % 14.81 % 3.70 % 0.00 % 3.70 % 51.85 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 20 5 4 0 0 64
ร้อยละ 21.51 % 5.38 % 4.30 % 0.00 % 0.00 % 68.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 27 9 5 0 1 78
ร้อยละ 22.50 % 7.50 % 4.17 % 0.00 % 0.83 % 65.00 %

120 : 27 , 9 , 5 , 0 , 1 , 78...22.50 , 7.50 , 4.17 , 0.00 , 0.83 , 65.00 = 42 : 35.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00%

Powered By www.thaieducation.net