โรงเรียนโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 0 0 4 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 1 0 0 9 0 65
ร้อยละ 1.33 % 0.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 1 0 0 13 0 87
ร้อยละ 0.99 % 0.00 % 0.00 % 12.87 % 0.00 % 86.14 %

101 : 1 , 0 , 0 , 13 , 0 , 87...0.99 , 0.00 , 0.00 , 12.87 , 0.00 , 86.14 = 14 : 13.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.86%

Powered By www.thaieducation.net