โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 16
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 37
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 3 3 2 0 0 53
ร้อยละ 4.92 % 4.92 % 3.28 % 0.00 % 0.00 % 86.89 %

61 : 3 , 3 , 2 , 0 , 0 , 53...4.92 , 4.92 , 3.28 , 0.00 , 0.00 , 86.89 = 8 : 13.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11%

Powered By www.thaieducation.net