โรงเรียนเชาวน์วัศ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
123
จำนวน(คน) 2 5 16 0 0 100
ร้อยละ 1.63 % 4.07 % 13.01 % 0.00 % 0.00 % 81.30 %
ระดับประถมศึกษา
281
จำนวน(คน) 20 4 39 0 0 218
ร้อยละ 7.12 % 1.42 % 13.88 % 0.00 % 0.00 % 77.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 404 คน
จำนวน(คน) 22 9 55 0 0 318
ร้อยละ 5.45 % 2.23 % 13.61 % 0.00 % 0.00 % 78.71 %

404 : 22 , 9 , 55 , 0 , 0 , 318...5.45 , 2.23 , 13.61 , 0.00 , 0.00 , 78.71 = 86 : 21.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 404 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.29%

Powered By www.thaieducation.net