โรงเรียนเชาวน์วัศ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
123
จำนวน(คน) 4 5 15 0 0 99
ร้อยละ 3.25 % 4.07 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 80.49 %
ระดับประถมศึกษา
285
จำนวน(คน) 19 6 38 0 0 222
ร้อยละ 6.67 % 2.11 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 77.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 408 คน
จำนวน(คน) 23 11 53 0 0 321
ร้อยละ 5.64 % 2.70 % 12.99 % 0.00 % 0.00 % 78.68 %

408 : 23 , 11 , 53 , 0 , 0 , 321...5.64 , 2.70 , 12.99 , 0.00 , 0.00 , 78.68 = 87 : 21.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 408 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.32%

Powered By www.thaieducation.net