โรงเรียนเชาวน์วัศ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
129
จำนวน(คน) 26 2 13 1 0 87
ร้อยละ 20.16 % 1.55 % 10.08 % 0.78 % 0.00 % 67.44 %
ระดับประถมศึกษา
288
จำนวน(คน) 29 7 39 0 0 213
ร้อยละ 10.07 % 2.43 % 13.54 % 0.00 % 0.00 % 73.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 417 คน
จำนวน(คน) 55 9 52 1 0 300
ร้อยละ 13.19 % 2.16 % 12.47 % 0.24 % 0.00 % 71.94 %

417 : 55 , 9 , 52 , 1 , 0 , 300...13.19 , 2.16 , 12.47 , 0.24 , 0.00 , 71.94 = 117 : 28.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 417 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 28.06%

Powered By www.thaieducation.net