โรงเรียนวัดโคกมะยม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 1 3 2 4 3 46
ร้อยละ 1.69 % 5.08 % 3.39 % 6.78 % 5.08 % 77.97 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 5 16 39 17 20 84
ร้อยละ 2.76 % 8.84 % 21.55 % 9.39 % 11.05 % 46.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 6 19 41 21 23 130
ร้อยละ 2.50 % 7.92 % 17.08 % 8.75 % 9.58 % 54.17 %

240 : 6 , 19 , 41 , 21 , 23 , 130...2.50 , 7.92 , 17.08 , 8.75 , 9.58 , 54.17 = 110 : 45.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83%

Powered By www.thaieducation.net