โรงเรียนวัดโคกมะยม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 5 2 5 3 46
ร้อยละ 1.61 % 8.06 % 3.23 % 8.06 % 4.84 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 5 16 40 18 20 84
ร้อยละ 2.73 % 8.74 % 21.86 % 9.84 % 10.93 % 45.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 6 21 42 23 23 130
ร้อยละ 2.45 % 8.57 % 17.14 % 9.39 % 9.39 % 53.06 %

245 : 6 , 21 , 42 , 23 , 23 , 130...2.45 , 8.57 , 17.14 , 9.39 , 9.39 , 53.06 = 115 : 46.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 46.94%

Powered By www.thaieducation.net