โรงเรียนวัดโคกมะยม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 1 5 2 5 5 45
ร้อยละ 1.59 % 7.94 % 3.17 % 7.94 % 7.94 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 6 18 39 18 21 71
ร้อยละ 3.47 % 10.40 % 22.54 % 10.40 % 12.14 % 41.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 7 23 41 23 26 116
ร้อยละ 2.97 % 9.75 % 17.37 % 9.75 % 11.02 % 49.15 %

236 : 7 , 23 , 41 , 23 , 26 , 116...2.97 , 9.75 , 17.37 , 9.75 , 11.02 , 49.15 = 120 : 50.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 50.85%

Powered By www.thaieducation.net