โรงเรียนวัดคานหาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 45
ร้อยละ 9.62 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 86.54 %
ระดับประถมศึกษา
200
จำนวน(คน) 12 5 14 1 0 168
ร้อยละ 6.00 % 2.50 % 7.00 % 0.50 % 0.00 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 2 1 9 0 0 83
ร้อยละ 2.11 % 1.05 % 9.47 % 0.00 % 0.00 % 87.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 347 คน
จำนวน(คน) 19 6 25 1 0 296
ร้อยละ 5.48 % 1.73 % 7.20 % 0.29 % 0.00 % 85.30 %

252 : 17 , 5 , 16 , 1 , 0 , 213...6.75 , 1.98 , 6.35 , 0.40 , 0.00 , 84.52 = 39 : 15.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 347 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70%

Powered By www.thaieducation.net