โรงเรียนวัดคานหาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 6 0 2 0 0 46
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 12 6 13 1 0 161
ร้อยละ 6.22 % 3.11 % 6.74 % 0.52 % 0.00 % 83.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 2 1 9 0 0 84
ร้อยละ 2.08 % 1.04 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 343 คน
จำนวน(คน) 20 7 24 1 0 291
ร้อยละ 5.83 % 2.04 % 7.00 % 0.29 % 0.00 % 84.84 %

247 : 18 , 6 , 15 , 1 , 0 , 207...7.29 , 2.43 , 6.07 , 0.40 , 0.00 , 83.81 = 40 : 16.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 343 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 15.16%

Powered By www.thaieducation.net