โรงเรียนวัดคานหาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 5 1 2 0 0 50
ร้อยละ 8.62 % 1.72 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 10 3 11 0 0 165
ร้อยละ 5.29 % 1.59 % 5.82 % 0.00 % 0.00 % 87.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 3 1 11 0 0 81
ร้อยละ 3.13 % 1.04 % 11.46 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 343 คน
จำนวน(คน) 18 5 24 0 0 296
ร้อยละ 5.25 % 1.46 % 7.00 % 0.00 % 0.00 % 86.30 %

247 : 15 , 4 , 13 , 0 , 0 , 215...6.07 , 1.62 , 5.26 , 0.00 , 0.00 , 87.04 = 32 : 12.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 343 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70%

Powered By www.thaieducation.net