โรงเรียนวัดสะแก (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 3 11 0 0 40
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 19.30 % 0.00 % 0.00 % 70.18 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 8 3 34 0 0 77
ร้อยละ 6.56 % 2.46 % 27.87 % 0.00 % 0.00 % 63.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 9 2 26 0 1 49
ร้อยละ 10.34 % 2.30 % 29.89 % 0.00 % 1.15 % 56.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 20 8 71 0 1 166
ร้อยละ 7.52 % 3.01 % 26.69 % 0.00 % 0.38 % 62.41 %

179 : 11 , 6 , 45 , 0 , 0 , 117...6.15 , 3.35 , 25.14 , 0.00 , 0.00 , 65.36 = 62 : 34.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 37.59%

Powered By www.thaieducation.net