โรงเรียนวัดสะแก (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 3 8 0 0 43
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 14.04 % 0.00 % 0.00 % 75.44 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 11 1 33 3 0 72
ร้อยละ 9.17 % 0.83 % 27.50 % 2.50 % 0.00 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 6 2 11 0 1 61
ร้อยละ 7.41 % 2.47 % 13.58 % 0.00 % 1.23 % 75.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 20 6 52 3 1 176
ร้อยละ 7.75 % 2.33 % 20.16 % 1.16 % 0.39 % 68.22 %

177 : 14 , 4 , 41 , 3 , 0 , 115...7.91 , 2.26 , 23.16 , 1.69 , 0.00 , 64.97 = 62 : 35.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 31.78%

Powered By www.thaieducation.net