โรงเรียนวัดสะแก (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 3 11 0 0 40
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 19.30 % 0.00 % 0.00 % 70.18 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 11 2 33 3 0 71
ร้อยละ 9.17 % 1.67 % 27.50 % 2.50 % 0.00 % 59.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 9 3 24 0 1 44
ร้อยละ 11.11 % 3.70 % 29.63 % 0.00 % 1.23 % 54.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 23 8 68 3 1 155
ร้อยละ 8.91 % 3.10 % 26.36 % 1.16 % 0.39 % 60.08 %

177 : 14 , 5 , 44 , 3 , 0 , 111...7.91 , 2.82 , 24.86 , 1.69 , 0.00 , 62.71 = 66 : 37.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 39.92%

Powered By www.thaieducation.net