โรงเรียนบ้านลำแดง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 44
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 10 4 30 0 0 130
ร้อยละ 5.75 % 2.30 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 74.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
118
จำนวน(คน) 10 2 50 0 0 56
ร้อยละ 8.47 % 1.69 % 42.37 % 0.00 % 0.00 % 47.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 344 คน
จำนวน(คน) 24 6 84 0 0 230
ร้อยละ 6.98 % 1.74 % 24.42 % 0.00 % 0.00 % 66.86 %

226 : 14 , 4 , 34 , 0 , 0 , 174...6.19 , 1.77 , 15.04 , 0.00 , 0.00 , 76.99 = 52 : 23.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 344 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 33.14%

Powered By www.thaieducation.net