โรงเรียนบ้านลำแดง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 40
ร้อยละ 11.54 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 13 4 31 4 1 117
ร้อยละ 7.65 % 2.35 % 18.24 % 2.35 % 0.59 % 68.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
114
จำนวน(คน) 11 2 22 5 0 74
ร้อยละ 9.65 % 1.75 % 19.30 % 4.39 % 0.00 % 64.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 336 คน
จำนวน(คน) 30 6 59 9 1 231
ร้อยละ 8.93 % 1.79 % 17.56 % 2.68 % 0.30 % 68.75 %

222 : 19 , 4 , 37 , 4 , 1 , 157...8.56 , 1.80 , 16.67 , 1.80 , 0.45 , 70.72 = 65 : 29.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 336 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25%

Powered By www.thaieducation.net