โรงเรียนบ้านลำแดง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 6 1 2 1 0 15
ร้อยละ 24.00 % 4.00 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 18 11 48 6 0 89
ร้อยละ 10.47 % 6.40 % 27.91 % 3.49 % 0.00 % 51.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
117
จำนวน(คน) 16 5 34 4 0 58
ร้อยละ 13.68 % 4.27 % 29.06 % 3.42 % 0.00 % 49.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 314 คน
จำนวน(คน) 40 17 84 11 0 162
ร้อยละ 12.74 % 5.41 % 26.75 % 3.50 % 0.00 % 51.59 %

197 : 24 , 12 , 50 , 7 , 0 , 104...12.18 , 6.09 , 25.38 , 3.55 , 0.00 , 52.79 = 93 : 47.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 152 คน คิดเป็นร้อยละ 48.41%

Powered By www.thaieducation.net