โรงเรียนคอตันคลอง 27 (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 6 1 2 0 0
ร้อยละ 18.18 % 54.55 % 9.09 % 18.18 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
20
จำนวน(คน) 4 5 9 2 0 0
ร้อยละ 20.00 % 25.00 % 45.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 6 11 10 4 0 31
ร้อยละ 9.68 % 17.74 % 16.13 % 6.45 % 0.00 % 50.00 %

31 : 6 , 11 , 10 , 4 , 0 , 0...19.35 , 35.48 , 32.26 , 12.90 , 0.00 , 0.00 = 31 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net