โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 3 5 4 0 1 55
ร้อยละ 4.41 % 7.35 % 5.88 % 0.00 % 1.47 % 80.88 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 7 1 14 2 0 132
ร้อยละ 4.49 % 0.64 % 8.97 % 1.28 % 0.00 % 84.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 10 6 18 2 1 187
ร้อยละ 4.46 % 2.68 % 8.04 % 0.89 % 0.45 % 83.48 %

224 : 10 , 6 , 18 , 2 , 1 , 187...4.46 , 2.68 , 8.04 , 0.89 , 0.45 , 83.48 = 37 : 16.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.52%

Powered By www.thaieducation.net