โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 2 1 2 2 1 51
ร้อยละ 3.39 % 1.69 % 3.39 % 3.39 % 1.69 % 86.44 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 3 1 0 3 8 106
ร้อยละ 2.48 % 0.83 % 0.00 % 2.48 % 6.61 % 87.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 2 0 1 2 2 62
ร้อยละ 2.90 % 0.00 % 1.45 % 2.90 % 2.90 % 89.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 7 2 3 7 11 219
ร้อยละ 2.81 % 0.80 % 1.20 % 2.81 % 4.42 % 87.95 %

180 : 5 , 2 , 2 , 5 , 9 , 157...2.78 , 1.11 , 1.11 , 2.78 , 5.00 , 87.22 = 23 : 12.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.05%

Powered By www.thaieducation.net