โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 1 2 2 1 49
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 3.51 % 3.51 % 1.75 % 85.96 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 3 1 0 3 10 104
ร้อยละ 2.48 % 0.83 % 0.00 % 2.48 % 8.26 % 85.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 2 0 1 3 2 61
ร้อยละ 2.90 % 0.00 % 1.45 % 4.35 % 2.90 % 88.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 7 2 3 8 13 214
ร้อยละ 2.83 % 0.81 % 1.21 % 3.24 % 5.26 % 86.64 %

178 : 5 , 2 , 2 , 5 , 11 , 153...2.81 , 1.12 , 1.12 , 2.81 , 6.18 , 85.96 = 25 : 14.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.36%

Powered By www.thaieducation.net