โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 5 2 4 3 4 39
ร้อยละ 8.77 % 3.51 % 7.02 % 5.26 % 7.02 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 3 1 10 5 13 89
ร้อยละ 2.48 % 0.83 % 8.26 % 4.13 % 10.74 % 73.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 4 3 6 2 2 52
ร้อยละ 5.80 % 4.35 % 8.70 % 2.90 % 2.90 % 75.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 12 6 20 10 19 180
ร้อยละ 4.86 % 2.43 % 8.10 % 4.05 % 7.69 % 72.87 %

178 : 8 , 3 , 14 , 8 , 17 , 128...4.49 , 1.69 , 7.87 , 4.49 , 9.55 , 71.91 = 50 : 28.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 27.13%

Powered By www.thaieducation.net