โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
142
จำนวน(คน) 10 8 14 6 0 104
ร้อยละ 7.04 % 5.63 % 9.86 % 4.23 % 0.00 % 73.24 %
ระดับประถมศึกษา
363
จำนวน(คน) 24 10 42 9 5 273
ร้อยละ 6.61 % 2.75 % 11.57 % 2.48 % 1.38 % 75.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
198
จำนวน(คน) 26 8 37 6 6 115
ร้อยละ 13.13 % 4.04 % 18.69 % 3.03 % 3.03 % 58.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 703 คน
จำนวน(คน) 60 26 93 21 11 492
ร้อยละ 8.53 % 3.70 % 13.23 % 2.99 % 1.56 % 69.99 %

505 : 34 , 18 , 56 , 15 , 5 , 377...6.73 , 3.56 , 11.09 , 2.97 , 0.99 , 74.65 = 128 : 25.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 703 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 211 คน คิดเป็นร้อยละ 30.01%

Powered By www.thaieducation.net