โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
142
จำนวน(คน) 8 2 9 8 9 106
ร้อยละ 5.63 % 1.41 % 6.34 % 5.63 % 6.34 % 74.65 %
ระดับประถมศึกษา
363
จำนวน(คน) 29 10 39 3 4 278
ร้อยละ 7.99 % 2.75 % 10.74 % 0.83 % 1.10 % 76.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
199
จำนวน(คน) 17 13 22 18 5 124
ร้อยละ 8.54 % 6.53 % 11.06 % 9.05 % 2.51 % 62.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 704 คน
จำนวน(คน) 54 25 70 29 18 508
ร้อยละ 7.67 % 3.55 % 9.94 % 4.12 % 2.56 % 72.16 %

505 : 37 , 12 , 48 , 11 , 13 , 384...7.33 , 2.38 , 9.50 , 2.18 , 2.57 , 76.04 = 121 : 23.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 704 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 196 คน คิดเป็นร้อยละ 27.84%

Powered By www.thaieducation.net