โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
141
จำนวน(คน) 9 4 6 7 7 108
ร้อยละ 6.38 % 2.84 % 4.26 % 4.96 % 4.96 % 76.60 %
ระดับประถมศึกษา
360
จำนวน(คน) 22 5 24 4 4 301
ร้อยละ 6.11 % 1.39 % 6.67 % 1.11 % 1.11 % 83.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
201
จำนวน(คน) 18 13 33 9 5 123
ร้อยละ 8.96 % 6.47 % 16.42 % 4.48 % 2.49 % 61.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 702 คน
จำนวน(คน) 49 22 63 20 16 532
ร้อยละ 6.98 % 3.13 % 8.97 % 2.85 % 2.28 % 75.78 %

501 : 31 , 9 , 30 , 11 , 11 , 409...6.19 , 1.80 , 5.99 , 2.20 , 2.20 , 81.64 = 92 : 18.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 702 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 170 คน คิดเป็นร้อยละ 24.22%

Powered By www.thaieducation.net