โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 4 9 0 0 16
ร้อยละ 14.71 % 11.76 % 26.47 % 0.00 % 0.00 % 47.06 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 25 6 14 1 0 84
ร้อยละ 19.23 % 4.62 % 10.77 % 0.77 % 0.00 % 64.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 4 3 16 0 1 42
ร้อยละ 6.06 % 4.55 % 24.24 % 0.00 % 1.52 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 34 13 39 1 1 142
ร้อยละ 14.78 % 5.65 % 16.96 % 0.43 % 0.43 % 61.74 %

164 : 30 , 10 , 23 , 1 , 0 , 100...18.29 , 6.10 , 14.02 , 0.61 , 0.00 , 60.98 = 64 : 39.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 38.26%

Powered By www.thaieducation.net